English

_

 

| | _  

 _

      
 
S
O _. , 5 , ,
_
( 23250797)

 

_.

V _


  _

V_ _

S. EB
(B )

230771 

     
l.
()
(079)23250781 (079)23224607   M o.501/1,.-5,
o
l .. K
()
2350779   98256
10717
M _. 632/2, -3 , _
l ..
()
2350788 2344119 9909922470 M _. -1177/1,
-2, _-382007

l . .
F ()

230787

23330

4/, -3, _

l . . h
()
23250785 23230180 9925461926 M o.635/2,
.-6,
o
l . .
(/)
23250783 23245759 9825354584 M o.1343/2,
.-7,
o
l . T.
L
(.V. V)
23250784 23288324 9925212048 M O. 79/2,
-26
BB

l . . CC
()

23250790

23249275

-

1255/2,
-6,
_

l ..
()

230789

-

9662504254

M 89/2, -3,
l
()
23250795 27558224 9898088153 -13, J Q, , ,

l L .
(1)

230792

23246353

M _.-112/2,
-1, _

u . H
()

23255848

9426562594

M _.-494/1,
-5-, _

l BHh
(B L ...)

23250771

079-23227799

9825190279

, M L. 543/1, L.8-, BLB

 


 
 મહાનગરપાલિકા/નગરપાલિકા વિસ્તારોમાં વીજ થાંભલાઓ અને વીજ વિતરણ લાઈનો ખસેડવા/બદલવાની યોજના.Constitution of District Electricity Committees under Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY) And Integranted Power Development Scheme (IPDS)


રાજ્ય સરકારની ઝુંપડા વીજળીકરણ યોજના તથા કુટિર જ્યોતિ યોજના ની પાત્રતા માટે લાભાર્થીની આવકમર્યાદા વધારવા બાબત.MNRE Interactive Meeting with State Governments & Banks

Tatkal Scheme-2015 for release of Agriculture connection

NOTIFICATION - Ammendment in Duty Rules under Gujarat Electricity Duty Act,1958 (Bom.XL of 1958)

SEARCH YOUR NAME IN THE VOTER'S LIST

_
    
Photogallery

 

© 2010 Energy & Petro Chemicals Department (Government Of Gujarat )
All rights reserved
Terms of Use | Privacy Statement | Accessibility